ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ ចថសដថថសដថ

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖