ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ hhhhhhhhhhhhhh

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖