ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ ghjjgfddssdd

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖