ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ gfhgfhfhfghfghfgh

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖