ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ xvfxgcxbcxbcxbc

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖