ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដាងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដាងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖