• រៀប​ចំនិង​ដាក់​អោយ​ដំណើរ​ការ​ នយោបាយ​អភិវិឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​
 • ក្នុងគោល​បំណងកែលំអ​កំរិត​ជីវភាព​រស់​នៅ​ របស់​ប្រជាជន​រដ្ឋ
 • ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​គោល​នយោបាយ​កែ​ទំរង់​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​ដីធី្ល
 • តំរង់​ទិស​ និងធ្វើ​ផែន​ការ​ អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​គ្រប់​ផ្នែក
 • សំរប​សំរួល​ តាមដាន​ និង​វាយ​តំលៃ​ លើ​ការ​អនុវត្ត​នយោបាយ​ និង​សកម្ម​ភាព​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម
 • តាម​ដាន​ការ​វិវត្តន៍​នៃ​ធនធាន​ធម្ម​ជាតិ​ របស់​វិស័យ​កសិកម្ម និង​សំរួល​ដល់​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ទាំង​នោះ​​
 • ដើម្បី​បំពេញ​តំរូវ​ការ​របស់​ប្រ​ទេស​ជាតិ​​ និង​គោរព​លំ​នឹង​អេកូ​ឡូស៊ី
 • កំណត់​បទ​ប្ប​ញ្ញត្តិ​ ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ថែ​រក្សា​
 • ការ​ពារ​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ​របស់​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​តាម​ដាន​ការ​អនុវត្ត
 • វាយ​តំលៃ​ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធន​ធាន​មនុស្ស​ សំរាប់​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ដោយ​លើក​កំពស់​កំរិត​ យល់​ដឹង​បចេ្ចក​ទេស​ និង​បង្ក​លក្ខណៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​នេះ​អោយ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព
 • ផ្តល់​ការ​គាំ​ទ្រ​ និង​ការ​ណែនាំ​បច្ចេក​ទេស​ជា​ចាំ​បាច់​ដល់​កសិករ​ ដើ​ម្បី​កែ​លំអ​ផលិត​កម្ម​និង​ផលិត​ភាព​កសិកម្ម
 • កំណត់​គោលការណ៍​ និង​តាមដាន​ការ​អនុវត្ត​ លើក​កំពស់​និង​កែលំ​អ​ដំណើរ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​អង្គការ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ សមា​គម​នា​នា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​និង​វិស័យ​កសិកម្ម
 • សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អំពី​វិទ្យា​សាស្រ្ត​បច្ចេកទេស​ និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​គ្រប់​ផែ្នក
 • ណែ​នាំ​ការ​ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​ដី​ និង​ការ​កែ​លំអគុណភាព​ដី​ និង​ប្រើ​ប្រាស់​ដី​កសិកម្ម​ពូជ​រុក្ខជាតិ​
 • ពូជ​សត្វ​ ជី​គី​មី​ និង​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយ​បាន​សម​្តស្រម​ទៅ​តាម​លក្ខណៈ​ភូមិ​សាស្រ្ត​អា​កាស​ធាតុ​របស់​តំបន់​ ដើ​ម្បី​ធានា​បាន​ទិន្ន​ផល​ខ្ពស់​ និងរក្សា​តុល្យ​ភាព​បរិស្ថាន​ធម្មជាតិ
 • ធ្វើ​សហ​ការ​ជាតិ​ និង​សហប្រ​តិបត្តិ​ការ​ជា​មួយ​បរទេស​​ អង្គការ​អន្តរ​ជាតិ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ដើ​ម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ វិស័យ​កសិកម្ម​គ្រប់​ផ្នែក
 • ចូលរួមក្នុងការជំរុញ និងលើកកម្ពស់ ការវិនិយោគ ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម និងម្ហូបអាហារ