សារាចរស្តីពី ការបង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងក្រសួងស្ថាប័ន

ឈ្មោះប្រភេទ

សារាចរ / សេចក្តីណែនាំ

ម្ចាស់ជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំបោះពុម្ព

2020