អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.គ.ម.

ឈ្មោះប្រភេទ

ព្រះរាជក្រិត្យ / អនុក្រឹត្យ

ម្ចាស់ជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំបោះពុម្ព

2020
អនុក្រឹត្យស្តីពីរ រូបសញ្ញាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ឈ្មោះប្រភេទ

ព្រះរាជក្រិត្យ / អនុក្រឹត្យ

ម្ចាស់ជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំបោះពុម្ព

2019
អនុក្រឹត្យស្តីពីទិវារជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ឈ្មោះប្រភេទ

ព្រះរាជក្រិត្យ / អនុក្រឹត្យ

ម្ចាស់ជំនួយ

រាជរដ្ឋាភិបាល

ឆ្នាំបោះពុម្ព

2019