សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
41 នាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករធាតុអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖ 

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើង ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម រួមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលខ្សោយពីព្យុះទីហ្វុង ឈ្មោះ "សាវឡា" ស្ថិតនៅខាងកើតនៃភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលព្យុះនេះនឹងដើរចូលដល់ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី២កញ្ញា។